آرشیو مطالب

  • ردیاب و میکروچیپ حیوانات

    علاقه مندی مردم و حتی ما ایرانی ها به نگهداری از حیوانات خانگی افزایش یافته است. در دنیای امروز، حیوانات خانگی نقش مهمی در زندگی ما دارند و یک همدم برای ما حساب میشوند، بارها شاهد بودیم که سگ برای  پلیس و امداد  چه کمک بزرگی به حساب آمده است. با وجود آنها ماموران پلیس می توانند به راحتی مواد فروش را پیدا کنند، همچنین امدادگران با کمک آنها می توانند اجساد زیر آوار را پیدا و بیرون بیاورند.
    کنترل و مراقبت از این حیوانات بدون استفاده از تکنولوژی های روز،  کمی سخت و دشواراست. در حال حاضر، ابزارهایی موجود هستند که به وسیله آنها میتوانیم به راحتی بر روی حیوانات نظارت کامل داشته باشیم و از روی آسودگی از آنها نگهداری کنیم. ردیاب حیوانات و میکروچیپ حیوانات، دو نمونه از این فناوری ها هستند که به وسیله آنها میتوانیم موقعیت حیوانات را ردیابی کنیم.